Zoocastle • Android & Ios New Games

Zoocastle • Android & Ios New Games

Zoocastle • Android & Ios New Games

#Zoocastle #Android #Ios #Games


Khởi chạy mềm + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Zoocastle (bởi GameDuo)

Ôi không! Ở đây đến những con quái vật có ý nghĩa một lần nữa.
Và khi Zoocastle là lâu đài duy nhất còn tồn tại trên thế giới.
Bạn đã sẵn sàng đánh bại quái vật từ những vùng đất rộng lớn và trở thành phù thủy mang lại hòa bình cho thế giới này chưa?

Sở thú

-Triệu hồi và kết hợp các phép thuật khác nhau! Kết hợp phép thuật thay đổi triển vọng và tăng sức mạnh.
-Đi AFK để tăng sức mạnh! Phát triển mọi lúc, mọi nơi.
-Khám phá các giai đoạn mới! Khám phá và bảo vệ các bản đồ khác nhau.
-Yêu cầu đồng đội giúp đỡ! Đôi khi săn bắn một mình là không đủ. Thu thập các đồng nghiệp và gia đình mà bạn có thể dựa vào!

Sở thú

Khả dụng: Google Play – US, KR

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top