Digital Wellbeing & Kiểm soát của phụ huynh v3.6 [Premium]

Digital Wellbeing & Kiểm soát của phụ huynh v3.6 [Premium]

Digital Wellbeing & Kiểm soát của phụ huynh v3.6 [Premium] Ứng dụng kiểm soát duy nhất của phụ huynh được thiết kế cho Android TV với screentime, số giờ sử dụng được phép, khóa ứng dụng và nhiều tính năng khác để bạn chịu trách nhiệm kiểm soát việc sử dụng ứng dụng Android TV …

Digital Wellbeing & Kiểm soát của phụ huynh v3.6 [Premium] Read More »