Ứng dụng hay

Split APKs Installer (SAI) 4.4 – Ứng Dụng Cài Đặt Và Sao Lưu Split APKs, App Bundle Mod APKSplit APKs Installer (SAI) - Ứng Dụng Cài Đặt Và Sao Lưu Split APKs, App Bundle  Mod APK


Split APKs Installer (SAI) – Ứng Dụng Cài Đặt Và Sao Lưu Split APKs, App Bundle Mod APK SAI là một ứng dụng để cài đặt và sao lưu APK chia nhỏ (split APK) – các gói ứng dụng (App Bundle) bao gồm nhiều APK.
SAI có thể cài đặt ứng dụng bằng API Android tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.
SAI là một ứng dụng mã nguồn mở, bạn có thể lấy mã nguồn trên repo GitHub của nó – github.com/Aefyr/SAI
Xin lưu ý rằng SAI chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm cho các hành vi ứng dụng đó.
Cũng xin lưu ý rằng một số thiết bị / ROM không được SAI hỗ trợ, điều này có liên quan đến việc triển khai API Android xấu trong các ROM đã nói và không thể được sửa chữa ở phía ứng dụng.

THÔNG TIN BẢN MOD